• Obytný súbor Nová Terasa, napojenie na Tr. SNP a Nová Terasa 3 - SO03 Verejné osvetlenie
 • Verejné osvetlenie Hrádza - Lesopark
 • MOŠUROV (MALY SLIVNIK) - ÚPRAVA NN OSADA – Kabelizácia vzdušnej NN siete kvôli neoprávnenému odberu el. energie. Montáž nových DP elektromer. rozvádzačov, RIS.
 • LIPOVNIK - REKONŠTRUKCIA TS1 – Dodávka a montáž stožiarovej trafostanice 400kVA, RST rozvádzača VN prípojka, revízia zariadenia a úradná skúška
 • GO NN SIETI OKRES ROŽNAVA Jablonov n/Turňou – opravy vzdušnej NN siete, revízie NN zariadení, montáž SPP , RIS, oprava DP
 • GO NN SIETI OKRES ROŽNAVA – Montáž DP, RIS a opravy vzdušnej NN siete, revízie NN zariadení
 • RÁKOŠ - TS1 - REKONŠTRUKCIA TS A VN PRÍPOJKY – dodávka a montáž stožiarovej trafostanice 250kVA, RST rozvádzač, VN skupinová prípojka, revízia zariadenia a úradná skúška
 • GO NN SIETI OKRES ROŽNAVA Kunová Teplica, Elektromontážne práce, zapojenie nových SPP, RIS, DP
 • KOŠICE – ul. Orechová Kabelizácia NN a DP – dodávka a montáž ER, rozvádzačov RIS, montáž zemných káblových rozvodov, demontáž nefunkčnej vzdušnej siete s AlFe vodičmi
 • Kavečany- úprava NN siete na ul. Rokytskej a Výhoňskej / dodávka a montáž podperných bodov vzdušnej káblovej siete Demontáž el. rozvodov z holých NN vodičov
 • FINITCE - IBV ODALKA - NAPOJENIE 9 RD – montáž kioskovej trafostanice, VN odpínača, káblové zemné rozvody NN sietí pre IBV, zapojenie rozvádzačov
 • ČEČEJOVCE – rozšírenie NN siete, montáž káblovej vzdušnej a zemnej NN siete, osadenie a zapojenie rozvádzačov
 • KRÁĽOVCE - ROZŠÍRENIE NN DISTRIBUČNEJ SIETE – výmena rozvádzača RST – stĺpovej trafostanice
 • TREBIŠOV - rekonštrukcia Murovanej trafostanice. Výmena NN rozvádzačov, montáž a zapojenie nových TR 630kVA, 250kVA, kompenzačných rozvádzačov, VN odpojovačov.
 • ROŽŇAVA – výmena VRIS rozvádzačov
 • BYŠTA – generálne opravy NN sietí, montáž SPP, RIS revízie
 • NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ Rekonštrukcia nn siete Montáž ER rozvádzačov, RIS, montáž zemných a vzdušných káblových rozvodov, demontáž nefunkčnej vzdušnej siete s AlFe vodičmi
 • Margecany – Kozinec Montáž ER rozvádzačov, RIS, montáž zemných a vzdušných káblových rozvodov.
 • Rekonštrukcia VN skupinovej prípojky Brdárka – roštár Výstavba VN stožiarov , montáž vn liniek, odpínačov, konzol..., uzemnení
 • Rekonštrukcia VN vedenia Moldava – Jasov. Spodná stavba výstavby vn vedenia
 • GO NN sietí v obciach, Baška, Jasov, Košická Belá, Kavečany, Ardovo Montáž DP, RIS a opravy vzdušnej NN siete, revízie NN zariadení
 • Šaca IBV – Za kaštielom, zemná káblova sieť
 • Montážne práce na stavbe „Košice-MC Šebastovce, Prasličkova ul., zriadenie NN vedenia
 • GO NN sietí v obciach: Plešivec, Mokrance, Malá Ida, Péder, Chorváty, Sokoľ, Rozhanovce, Kráľovce, Nová Polhora, Čižatice
 • Rekonštrukcia časti MK a chodníka na ul. Velická cesta v Poprade - Spišskej Sobote - rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • Batizovce, ul. Poľná, Nálepkova –rekonštrukcia NN
 • Delava – úprava NN siete z TS2 a TS3
 • Gemerský Sad, Nováčany – úprava NN a DP
 • Podhorany – úprava NN a DP
 • Trebišov – ul. Letná, zriadenie TS, úprava NN a DP
 • Veľký Šariš – úprava VN vedenia k TS6 a úprava TS6
 • Vranov nad Topľou, časť Lomnica, úprava NN siete a DP
 • Švedlár – úprava NN siete
 • VN č. 223 –úprava od BR-2C Drienovec po BR-BG Turňa nad Bodvou
 • Valaliky – Všetkýchsvätých – úprava NN siete
 • GO NN SIETI Košice – výmena skríň RIS
 • GO NN SIETI Rožňava – výmena skríň RIS
 • Rekonštrukcia murovaných trafostaníc Košice
 • Košice, Park Angelinum – preložka NN prípojky pre UPC
 • Košická Nová Ves – úprava NN, DP
 • Gyňov – areál USSKE – rekonštrukcia 2x TS
 • Uhorná - montáž domových prípojok, demontáž NN vedenia, alfe lán, stĺpov
 • Rudná - úprava NN a DP medzi TS1 a TS3
 • Gemerská Poloma - rozšírenie elektrického VN 22kV vedenia
 • Haniska-Čaňa - úprava VN v jednotlivých úsekoch
 • Nižný Klátov - Mlynky, nová TS a úprava NN
 • Zlatá Idka - VN, NN, TS
 • Košice, Podhradová - výstavba DTS, úprava VN, NN
 • Košice, Jantárová - VN, NN, TS
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických v rozsahu a za podmienok príloh na závodoch Vysoké pece, Oceliareň, Teplá a Studená valcovňa, Obalová vetva cca 400 revízií VTZ
 • Denitrifikácia kotlov K4, K5, K6 – znižovanie emisií SOX a Nox MaR - regulácia motorov frekvenčnými meničmi pre podávače prášku, redlery, Montáž a zapojenie rozvádzačov, ovládacích skríň, solenoid. ventilov, výstup do riadiaceho systému
 • Plnenie limitov SO2 a Nox na kotloch K2 a K3 Osvetlenie kotolne, výroba rozvádzačov, zásuvkové 23OV a 400V rozvody, výroba káblových rozvodov, rozvody núdzového osvetlenia
 • Plnenie limitov SO2 a Nox na kotloch K2 a K3 Elektroinštalácie, Mlynica, zásuvkové 23OV a 400V rozvody, rozvody núdzového osvetlenia, demontáž nefunkčných celkov, kabeláže trás počas prevádzky zariadenia
 • RaM Kotolne 2.etapa Kotol K6- preložky káblov a rozvádzačov
 • RaM Kotolne 1.etapa Kotol K7- bleskozvod
 • RaM Kotolne 1.etapa Kotol K7- osvetlenie armatúr parovodu
 • RaM Kotolne 1.etapa Kotol K7- budova odsírenia- elektroinštalácia
 • RaM Kotolne 2. etapa Kotol K6 - Kotolňa K6
 • RaM Kotolne 2. etapa Kotol K6 - Nová rozvodňa
 • ROŽŇAVA – rekonštrukcia osvetlenia Námestia baníkov Elektromontážne práce, osadenie stožiarov výroba rozvádzačov
 • I/67 a II/526 Rožňava križovatka – Štítnik Verejné osvetlenie okružnej križovatky, NN prípojka pre reliéfový domček ŽSR, Ochrana T-COM vedenia
 • Bačkovík - infraštruktúra B2, meranie splaškových vôd, elektrické rozvody a verejné osvetlenie pre rómske obyvateľstvo v obci Bačkovík.
 • Vranov n/T – ul. Čemernianska – úprava miestneho rozhlasu
 • Rozšírenie parkoviska pri obchodnom dome Kaufland, Prešov- montáž areálového osvetlenia, ochrana telekom káblov, ochrana VN káblov
 • Štrba- montáž vonkajšieho osvetlenia
 • Výstavba betonárne Elektroinštalačné práce pri výstavbe betonárky, elektrotechnológie, vnútroareálové rozvody
 • Elektroinštalačné práce pri výstavbe rodinných domov
 • SIEA Obec Rešov Modernizácia verejného osvetlenia - Výmena pôvodných výbojkových svietidiel za LED s inteligentným systémom riadenia osvetlenia, komunikácia, vizualizácia – dispečing
 • SIEA Obec Rešov Modernizácia verejného osvetlenia - Výmena pôvodných výbojkových svietidiel za LED s inteligentným systémom riadenia osvetlenia, komunikácia, vizualizácia – dispečing
 • mesto Detva - Verejné osvetlenie na Krpeľnej a Štúrovej ulici
 • Möbel Höffner in Fürth