• modernizácia strojného chladenia - prístavba budovy strojného chladenia
 • Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, na 6 časť predmetu zákazky : ID - R01 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy
 1. rekonštrukcia verejného osvetlenia
 2. osvetlenie priechodu pre chodcov okres Gelnica
 3. osvetlenie priechodu pre chodcov okres Spišská Nová Ves
 4. preložka káblov Slovak Telekom okres Gelnica
 5. preložka káblov Slovak Telekom okres Spišská Nová Ves
 • Ľubotín ČOV a kanalizácia I.etapa - NN prípojka k ČOV
 • Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa - verejné osvetlenie
 • Obchvatová komunikácia pre IBV Rovinky
 1. úprava nadzemného VN vedenia
 2. splašková kanalizácia - rozšírenie siete
 3. verejné osvetlenie
 4. NN prívod - rozšírenie distribučnej siete
 • RaM Kotolne 1. etapa - Kotol K7, S008 - Budova odsírenia, osvetlenie sila škvár, plošín odsírenia a vonkajšie osvetlenie
 • RaM Kotolne 2. etapa - Kotol K6 - objekt S0602 - Kotolňa K6, objekt S0604 - Nová rozvodňa, objekt S0606 - základy spalinových ventilátorov a spalinovodov
 • I79 Vranov nad Topľou Čemerianska ulica - rekonštrukcia, odvodnenie, úprava NN vedenia, preložka verejného osvetlenia
 • Prešov, Levočská ulica - rozšírenie parkoviska pri obchodnom dome Kaufland
 • Rekonštrukcia časti MK a chodníka na ulici Velická cesta v Poprade - Spišskej Sobote - rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • Trhovište - Bánovce nad Ondavou, kanalizácia a ČOV
 1. objekt mechanického predčistenia - el.bleskozvod, uzemnenie
 2. prevádzková budova a kalové hospodárstvo - elektroinštalácia
 3. vnútroareálové káblové rozvody
 4. vonkajšie osvetlenie
 5. elektronická prípojka - kábelová časť v zemi
 6. trafostanica
 7. NN rozvody
 8. Trhovište - preložka vzdušného telekomunikačného vedenia
 • parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove
 • Košice - Košická Nová Ves, Konopiská
 • Lorinčík Háje fáza II. - verejné osvetlenie, rozvody a prípojky
 • mesto Kežmarok - VN prípojka pre trafostanicu počas výstavby pre areál MUBEA
 • aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV - realizácia NN prípojok
 • EURO Velo 11 v Prešovskom kraji úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová Ves - slaboprúdové rozvody, cyklotrasa k.ú. Sabinov
 • Verejné osvetlenie Hrádza - Lesopark
 • modernizácia trafostanice TS pre Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. Prešov
 • Výstavba betonárne Elektroinštalačné práce pri výstavbe betonárky, elektrotechnológie, vnútroareálové rozvody
 • Elektroinštalačné práce pri výstavbe rodinných domov
 • SIEA Obec Rešov Modernizácia verejného osvetlenia - Výmena pôvodných výbojkových svietidiel za LED s inteligentným systémom riadenia osvetlenia, komunikácia, vizualizácia – dispečing
 • pripojenie elektrickej nabíjacej siete
 • Odprašovanie aglomerácie pás č.4
 • Odprašovanie aglomerácie pás č.3
 • Odprašovanie aglomerácie pás č.2
 • Odprašovanie aglomerácie pás č.1
 • Möbel Höffner in Fürth
 • Malý Šariš - vybudovanie primárnej a sekundárnej FTTH siete pre obec Malý Šariš použitím optických káblov
 • Veľký Šariš - vybudovanie optickej siete v meste Veľký Šariš pre lokalitu ulíc Prešovská a k nej priľahlých ulíc
 • Lúčka - vybudovanie optickej prístupovej telekomunikačnej siete
 • Sečovce - transport - Dargov - vybudovanie optickej transportnej siete pre obce Bačkov a Dargov
 • Dargov revízia - vybudovanie optickej prístupovej siete pre celú lokalitu obce Darov
 • Bačkov revízia - vybudovanie optickej prístupovej sieter pre celú lokalitu obce Bačkov
 • bežná údržba elektro
 • oprava a údržba elektrických zariadení v EVO
 • II/534 Poprad - Starý Smokovec, II. etapa osvetlenie priechodu pre chodcov
 • uzemnenie protidotykovej ochrany a ostatnýck kovových častí na moste podľa PD na stavbu Rakonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou
 • I18 a I21 Petič - Hanušovce nad Topľou - verejné osvetlenie
 • výrobný komplex III. Žilina - výrobná hala 1,2 AB elektroinštalácia
 • Obytný súbor Nová Terasa, napojenie na Tr. SNP a Nová Terasa 3 - SO03 Verejné osvetlenie
 • SIEA Obec Rešov Modernizácia verejného osvetlenia - Výmena pôvodných výbojkových svietidiel za LED s inteligentným systémom riadenia osvetlenia, komunikácia, vizualizácia – dispečing
 • mesto Detva - Verejné osvetlenie na Krpeľnej a Štúrovej ulici
 • Myslava - Pod Gruntom - úprava NN vedenia a DP
 • Perín - nová TS, VN a NN
 • Seňa - zriadenie trafostaníc, VN prípojky a úprava NN siete
 • Dobšiná - úprava V231, časť NN a výstavba TS
 • Čaňa - úprava VN č.325 v úseku BR325AX - TS č.14 Čaňa - silnoprädové elektrické rozvody VN
 • obec Ďurďošík - verejné osvetlenie - úprava verejného osvetlenia
 • RV2-MO-VN264 BR-AL-BR-AM výmena p.b. - oprava VN vedenia Jelšavská Teplica
 • V223 - Jovice - úprava VN od BR223-ABC po TS0772-0003 TR3 Jovice TV Dievčia skala
 • Muránska Zdychava - úprava NN a DP z TS3 a TS4
 • Revúca - úprava VN kábla V383 TS18=TS20
 • Betlanovce - výstavba TS Juh, VN a úprava NN
 • Úhorná - úprava NN siete
 • Budulov - nová TS, VN a NN
 • Dobšinská Maša - zriadenie NN siete a úprava DP
 • úprava V223, úsek BR223BK po TS1 Háj
 • V-498 - úprava vedenia od BR498-AM1 po TS1 Hermanovce
 • Gelnica - TS Starý závod - úprava NN siete
 • Spišská Belá, ulica Novomeského - úprava NN
 • Tulčík - IBV - výstavba VN, TS a NN rozvodov
 • Dobšiná - výstavba TS - demontáž TR4 a TR12, úprava VN vedenia medzi BR75-BD-TS0755-0008 Dobšiná ZŠ
 • Čaňa - úprava VN č.325 v úseku BR325 AW-UV č.7
 • Košice - Príkra, Dubová, Osiková - úprava NN
 • Vyšný Čaj - Vyšná Myšľa - úprava VN vedenia č.206 v úseku BR206 AR-BR206ART
 • Gelnica - TS MAlá stanica - úprava NN siete
 • Betliar - zriadenie TS, VN, úprava NN, DP
 • Revúca - IBV za nemocnicou 28RD
 1. rozvody NN
 2. prípojky NN
 3. odberné elektrické zariadenie
 4. vonkajšie osvetlenie
 • V221 - Košice - Alpinka - zriadenie a úprava TS, VN a NN
 • Nižný Klatov
 1. časť Klatovianka Juh - zriadenie TS, úprava NN
 2. časť Klatovianka Sever - zriadenie TS, úprava NN
 3. výmena TS1 Klatovianka, úprava VN
 • Sliepkovce - zriadenie vedenia VN a TS6
 • V264, V240-263 - kabelizácia VN etapa I.
 • V263 - Nižná Slaná - Roštár kavelizácia VN etapa II.
 • Nižná Kamenica - úprava NN z TS1 smer č. d. 18
 • Pereš - ulica Haburská, Bystrická - zriadenie TS, VN prípojky
 • Seleška - zriadenie DTS, VN a úprava NN, DP
 • IBV - 57RD - Beniakovce - prípojka VN a trafostanica 22/0,4kV
 • V206 Zdoba - Sady nad Torysou - Košická Polianka - úprava vedenia VN - optika