Referencie

 • Myslava - Pod Gruntom - úprava NN vedenia a DP
 • Perín - nová TS, VN a NN
 • Seňa - zriadenie trafostaníc, VN prípojky a úprava NN siete
 • Dobšiná - úprava V231, časť NN a výstavba TS
 • Čaňa - úprava VN č.325 v úseku BR325AX - TS č.14 Čaňa - silnoprädové elektrické rozvody VN
 • obec Ďurďošík - verejné osvetlenie - úprava verejného osvetlenia
 • RV2-MO-VN264 BR-AL-BR-AM výmena p.b. - oprava VN vedenia Jelšavská Teplica
 • V223 - Jovice - úprava VN od BR223-ABC po TS0772-0003 TR3 Jovice TV Dievčia skala
 • Muránska Zdychava - úprava NN a DP z TS3 a TS4
 • Revúca - úprava VN kábla V383 TS18=TS20
 • Betlanovce - výstavba TS Juh, VN a úprava NN
 • Úhorná - úprava NN siete
 • Budulov - nová TS, VN a NN
 • Dobšinská Maša - zriadenie NN siete a úprava DP
 • úprava V223, úsek BR223BK po TS1 Háj
 • V-498 - úprava vedenia od BR498-AM1 po TS1 Hermanovce
 • Gelnica - TS Starý závod - úprava NN siete
 • Spišská Belá, ulica Novomeského - úprava NN
 • Tulčík - IBV - výstavba VN, TS a NN rozvodov
 • Dobšiná - výstavba TS - demontáž TR4 a TR12, úprava VN vedenia medzi BR75-BD-TS0755-0008 Dobšiná ZŠ
 • Čaňa - úprava VN č.325 v úseku BR325 AW-UV č.7
 • Košice - Príkra, Dubová, Osiková - úprava NN
 • Vyšný Čaj - Vyšná Myšľa - úprava VN vedenia č.206 v úseku BR206 AR-BR206ART
 • Gelnica - TS MAlá stanica - úprava NN siete
 • Betliar - zriadenie TS, VN, úprava NN, DP
 • Revúca - IBV za nemocnicou 28RD
 1. rozvody NN
 2. prípojky NN
 3. odberné elektrické zariadenie
 4. vonkajšie osvetlenie
 • V221 - Košice - Alpinka - zriadenie a úprava TS, VN a NN
 • Nižný Klatov
 1. časť Klatovianka Juh - zriadenie TS, úprava NN
 2. časť Klatovianka Sever - zriadenie TS, úprava NN
 3. výmena TS1 Klatovianka, úprava VN
 • Sliepkovce - zriadenie vedenia VN a TS6
 • V264, V240-263 - kabelizácia VN etapa I.
 • V263 - Nižná Slaná - Roštár kavelizácia VN etapa II.
 • Nižná Kamenica - úprava NN z TS1 smer č. d. 18
 • Pereš - ulica Haburská, Bystrická - zriadenie TS, VN prípojky
 • Seleška - zriadenie DTS, VN a úprava NN, DP
 • IBV - 57RD - Beniakovce - prípojka VN a trafostanica 22/0,4kV
 • V206 Zdoba - Sady nad Torysou - Košická Polianka - úprava vedenia VN - optika

 • Trebišov - kruhové križovatky
  Kruhová križovatka ulíc Vrátna, SNP, Nemocničná
  SO 601 Verejné osvetlenie
  SO 602 Preložky VN vedení VSD, a.s.
  SO 661 Preložka vzdušného vedenia BPTV
  SO 662 Preložky oznamovacích vedení TCOM
  SO 663 Preložky oznamovacích vedení E-MAX
  SO 664 Preložky oznamovacích vedení ANTIK
  SO 101 Okružná križovatka- kabelovod
  Kruhová križovatka ulíc Čsl.Armády, Komenského
  SO 601 Verejné osvetlenie
  SO 603 Preložky NN vedení VSD, a.s.
  SO 661Preložky oznamovacích vedení TCOM
  SO 662 Preložky oznamovacích vedení E-MAX
  SO 664 Preložky oznamovacích vedení SANET
  SO 665 Preložky oznamovacích vedení ANTIK
  SO 101 Okružná križovatka- kabelovod

 • Trhovište, Bánovce nad Ondavou-kanalizácia a ČOV 

  Trhovište- Preložka vzduš.telekom.vedenia
  NN prípojky k ČS
  Elektrotechnické zariadenie ČOV
  Meranie, regulácia a telemetria ČOV
  Zabezpečenie areálu ČOV a kamerový systém
  Elektrotechnické zariadenie a telemetria ČS Bánovce nad Ondavou
  Elektrotechnické zariadenie a telemetria ČS Trhovište

 • Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok-Pradiareň - SO 510.1 VN prípojka pre trafostanicu počas výstavby
 • Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo, II/556 Fijaš - Lomné 
  Priechody pre chodcov - obec Fijaš
  Priechody pre chodcov - obec Kručov
  Priechody pre chodcov - obec Lomné
 • Lorinčík Háje Fáza II
  SO 09.1 Verejné osvetlenie 2.etapa
  SO 07 Vonkajšie NN rozvody- rozvody NN 2.etapa
 • Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, na 6 časť predmetu zákazky : ID - R01 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy
  622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov- okres Gelnica
  623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov-okres Spišská Nová Ves
  652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica
  653-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Spišská Nová Ves
 • Ľubotín ČOV a kanalizácia I.etapa - NN prípojka k ČOV
 • Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa - verejné osvetlenie
 • Obchvatová komunikácia pre IBV Rovinky
  SO 04 NN prívod - rozšírenie distribučnej siete  
  SO 05 Verejné osvetlenie
  SO 07  Úprava nadzemného VN vedenia

 • bežná údržba elektro
 • oprava a údržba elektrických zariadení v EVO

 • ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov
  SO 00-35-02, ŽST Trebišov, úprava DOO
  SO 00-35-03, ŽST Trebišov, úprava rozvodov nn a vonkajšieho osvetlenia ŽSR
  SO 00-35-04, ŽST Trebišov, elektroinštalácia a osvetlenie podchodu pre cestujúcich
  SO 00-35-21, TIOP Trebišov, vonkajšie osvetlenie
  SO 00-35-22, TIOP Trebišov, osvetlenie nástupísk pre autobusy
  SO 00-35-23, TIOP Trebišov, prípojka nn
  SO 00-35-51, TIOP Trebišov, preložky nn káblov VSD, a.s.
  SO 00-35-52, TIOP Trebišov, úprava rozvodov verejného osvetlenia mesta Trebišov

   

 • Oprava VN vedenia - prepojenie meniarní F a G

 • II/534 Poprad - Starý Smokovec, II. etapa osvetlenie priechodu pre chodcov
 • uzemnenie protidotykovej ochrany a ostatnýck kovových častí na moste podľa PD na stavbu Rakonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou
 • I18 a I21 Petič - Hanušovce nad Topľou - verejné osvetlenie
 • ID-R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou-Jasov-Košice, časť 2: cesta II/548
  Verejné osvetlenie a priechod pre chodcov
   

 • Malý Šariš - vybudovanie primárnej a sekundárnej FTTH siete pre obec Malý Šariš použitím optických káblov
 • Veľký Šariš - vybudovanie optickej siete v meste Veľký Šariš pre lokalitu ulíc Prešovská a k nej priľahlých ulíc
 • Lúčka - vybudovanie optickej prístupovej telekomunikačnej siete
 • Sečovce - transport - Dargov - vybudovanie optickej transportnej siete pre obce Bačkov a Dargov
 • Dargov revízia - vybudovanie optickej prístupovej siete pre celú lokalitu obce Darov
 • Bačkov revízia - vybudovanie optickej prístupovej sieter pre celú lokalitu obce Bačkov

 • SIEA Obec Rešov Modernizácia verejného osvetlenia - Výmena pôvodných výbojkových svietidiel za LED s inteligentným systémom riadenia osvetlenia, komunikácia, vizualizácia – dispečing
 • mesto Detva - Verejné osvetlenie na Krpeľnej a Štúrovej ulici